Organizatorem kursów kitesurfingowych jest Board and Kite sp. zoo (numer KRS: 0000665559), zwany dalej: Board and Kite.

Osoba fizyczna rezerwująca kurs kitesurfingowy zwana jest dalej Kursantem.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia kitesurfingowego jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Dla potwierdzenia rezerwacji konieczna jest wpłata zaliczki.
 3. Kurs jest płatny z góry pierwszego dnia. W przypadku wcześniej zarezerwowanego kursu dopłata do zaliczki następuję w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 4. Kursant zobowiązany jest  do przychodzenia na zajęcia 20 minut przed umówioną lekcją.
 5. Kursant zobowiązany jest do umówienia się na kolejne zajęcia z instruktorem w biurze.
 6. Lekcja może być odwołana przez kursanta co najmniej na 2 godziny przed zaplanowanym czasem, w przeciwnym razie będzie ona normalnie płatna.
 7. Niewykorzystane godziny zajęć wynikające z braku warunków szkoleniowych można wykorzystać do w innym dowolnym terminie – zasada ta nie dotyczy kite weekendów oraz obozów studenckich i młodzieżowych.
 8. W przypadku co najmniej trzykrotnego odwołania wcześniej umówionych zajęć spowodowanego czynnikami innymi niż warunki pogodowe, odwołanie kolejnych zajęć z tego samego powodu skutkować będzie naliczeniem opłaty związanej z ponoszeniem kosztów rezygnacji  przez Board and Kite.
 9. Zabrania się uczestnikowi szkolenia  udziału w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (środków odurzających) oraz przyjmowania tego typu środków podczas szkolenia;
 10. Przystąpienie kursanta do zajęć zwalnia instruktora z odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie kursanta, o ile nie stwierdza się uchybień związanych z bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.
 11. Uczestnik szkolenia może odmówić wykonywania ćwiczeń zalecanych przez instruktora. W takim wypadku instruktor nie ponosi odpowiedzialności, z tytułu jakiekolwiek szkody na osobie kursanta powstałej podczas zajęć.
 12. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do stosowania kamizelki asekuracyjnej oraz kasku ochronnego niezależnie od wieku oraz poziomu zaawansowania. Nie stosowanie wymienionego sprzętu asekuracyjnego zwalnia instruktora i Board and Kite z odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobie kursanta.
 13. Uczestnik szkolenia może wykonywać jedynie ćwiczenia zatwierdzone przez instruktora.
 14. W przypadku niedyspozycji lub ograniczeń uczestnik szkolenia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania instruktora, który zobowiązany jest przerwać zajęcia.
 15. Uczestnik kursu zobowiązany jest sprawdzić, czy sprzęt dostosowany jest do jego umiejętności, oraz czy jest sprawny technicznie. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub problemu technicznego kursant zobowiązany jest poinformować o tym fakcie instruktora lub innego pracownika Board and Kite. W przypadku zauważenia usterki technicznej i nie poinformowaniu o tym fakcie obsługi szkoły, Board and Kite nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wadliwym sprzętem.
 16. Uczestnik kursu jest bezwzględnie zobowiązany do każdorazowego informowania o wejściu na wodę i powrocie na ląd instruktora lub pracownika Board and Kite. W przypadku zaniedbania tego obowiązku uczestnik zostanie obciążony kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 17. Z chwilą otrzymania przez uczestnika szkolenia sprzętu, ponosi on materialną odpowiedzialność za jego zgubienie lub zniszczenie wynikające z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.
 18. Szkoła Board and Kite nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w szkoleniach organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem sportowym;
 19. Na okres trwania szkolenia, każdy kursant zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć (nie dotyczy obozów)
 20. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w szkoleniach organizowanych przez Board and Kite możliwe jest w przypadku pełnej akceptacji niniejszego regulaminu przez rodzica lub prawnego opiekuna. Na rodzicu lub prawnym opiekunie spoczywa obowiązek ubezpieczenia nieletniego od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji powstałych podczas zajęć.
 21. Kursant jest zobowiązany do poinformowania pracownika biura szkoły i instruktora o ewentualnych problemach zdrowotnych (np. padaczka) oraz przebytych kontuzjach.
 22. Reklamacje usług prosimy składać listownie na adres siedziby Board and Kite.
 23. Kursant wyraża zgodę w związku z art. 23 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z Nr 101, z dn 06.07.2002 poz. 926) na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Board and Kite. Kursant wyraża zgodę na wykorzystywanie bez wynagrodzenia przez Board and Kite zdjęć utrwalonych podczas imprezy turystycznej w celach marketingowych i tym samym publikację swojego wizerunku utrwalonego na tych zdjęciach. Wykorzystywanie zdjęć będzie polegało na publikacji ich na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Board and Kite.
 24. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji kursu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.

Dane rejestrowe i biuro całoroczne firmy:

BOARD AND KITE Sp​ z o.o.
Zuchów 2/34, Lublin
REGON: 366652928,
NIP: 7123333180
Numer KRS: 0000665559