Logo
Logo Logo
Cover foto

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i zakupu IMPREZY. 

Sprawdź koniecznie również:

Warunki UczestnictwaOgólne warunki ubezpieczenia Polityka prywatności i CookiesKlauzula informacyjna
Ważne InformacjeTurystyczny fundusz gwarancyjnyProcedura realizacji praw osób fizycznych

§ 1. DEFINICJE

1. BOK (Biuro Obsługi Klienta) - jednostka organizacyjna ORGANIZATORA świadcząca usługę doradztwa w zakresie wyboru i dokonywania czynności formalnych związanych z rezerwacją IMPREZY. Godziny pracy oraz dane kontaktowe do BOK są podane w SERWISIE.

2. IMPREZA (impreza turystyczna) -należy przez to rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji .

3. ORGANIZATOR – Student Travel Sp. z o.o. będąca organizatorem turystyki w rozumieniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.).

4. PANEL KLIENTA - część SERWISU w której UŻYTKOWNIK może edytować swoje dane, oraz zarządzać REZERWACJĄ.

5. PŁATNOŚĆ - płatność za pomocą sieci Internet, realizowana za pośrednictwem systemów płatniczych podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze płatności elektronicznych, których zadaniem jest inicjacja procesu płatności w systemie informatycznym banku lub operatora karty płatniczej UŻYTKOWNIKA, weryfikacja realizacji płatności i przesłanie jej potwierdzenia lub odrzucenia do SYSTEMU REZERWACJI.

6. REGULAMIN - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego określający zasady świadczenia usług i funkcjonowania SERWISU w zakresie wyboru i zakupu IMPREZY.

7. REZERWACJA - posiadająca unikalny numer sprawa, tworzona w SYSTEMIE REZERWACJI na podstawie kryteriów wyboru IMPREZY oraz danych osobowych podanych przez UŻYTKOWNIKA w ZAMÓWIENIU. Numer REZERWACJI jest tworzony na potrzeby ORGANIZATORA i nie jest tożsamy z numerem rezerwacji w szczególności przewoźnika lotniczego, autobusowego, hotelu i tym podobnych.

8. SERWIS (serwis internetowy) - grupa powiązanych ze sobą stron internetowych. Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań użytkownika sieci internetowej, w tym w sposób określony w Polityce Prywatności. jednym z komponentów SERWISU jest SYSTEM REZERWACJI.

9. SYSTEM REZERWACJI - internetowy system rezerwacji IMPREZ udostępniony UŻYTKOWNIKOWI w SERWISIE, umożliwiający wyszukanie IMPREZ o zadanych parametrach i w żądanych terminach.

10. PODRÓŻNY - osoba biorąca udział w IMPREZIE. PODRÓŻNYM może być zarówno UŻYTKOWNIK jak i osoba na rzecz której UŻYTKOWNIK zawarł UMOWĘ.

11. UMOWA - umowa, której sposób i warunki zawarcia regulują przepisy niniejszego REGULAMINU oraz WARUNKÓW UCZESTNICTWA

12. UŻYTKOWNIK - osoba uzyskująca dostęp do SYSTEMU REZERWACJI za pośrednictwem SERWISU.

13. WAŻNE INFORMACJE - jest to uzupełnienie informacji podanych w WARUNKACH UCZESTNICTWA.

14. WU (WARUNKI UCZESTNICTWA) - określone przez ORGANIZATORA zasady i warunki korzystania z usług przez niego świadczonych stanowiące integralną część UMOWY o świadczenie usług turystycznych wraz z sekcją WAŻNE INFORMACJE.

15. ZAMÓWIENIE - ogół danych, niezbędnych do rezerwacji IMPREZY, przesłany przez UŻYTKOWNIKA do ORGANIZATORA za pośrednictwem SYSTEMU REZERWACJI w celu zawarcia UMOWY.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. . Każdy UŻYTKOWNIK z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z SERWISU, zobowiązany jest do przestrzegania REGULAMINU. Akceptując warunki REGULAMINU UŻYTKOWNIK potwierdza zapoznanie się z jego treścią i wyraża zgodę na realizację usług w zgodzie z zasadami przewidzianymi w REGULAMINIE.

2. Przed  skorzystaniem z SERWISU  UŻYTKOWNIK zapoznaje się z postanowieniami zawartymi w treści REGULAMINU. 

3. Prawidłowe korzystanie z SERWISU przez UŻYTKOWNIKA poprzedza złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień REGULAMINU oraz Polityki Prywatności, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji. 

4. Rozpoczęcie świadczenia usługi turystycznej następuje w momencie zawarcia UMOWY zgodnie z WU oraz REGULAMINEM.

§ 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. SERWIS jest dostępny 24h, 7 dni w tygodniu.

2. SERWIS umożliwia m.in: 

a. zapoznanie się z REGULAMINEM, WU wraz z sekcją WAŻNE INFORMACJE oraz Polityką Prywatności 

b. zapoznanie się z opisem IMPREZ, 

c. przejście do SYSTEMU REZERWACJI, 

d. sprawdzenie adresu i danych kontaktowych ORGANIZATORA, 

e. przesłanie wiadomości do ORGANIZATORA za pomocą formularza kontaktowego, 

f. zgłoszenie zainteresowania otrzymywaniem informacji o aktualnych promocjach oraz innych informacji, w tym informacji handlowych.

g. zapoznanie się z Warunkami Programu Poleceń ST: Skarbonka,

3. SYSTEM REZERWACJI umożliwia m.in: 

a. przedstawienie kalkulacji cen, 

b. dokonanie REZERWACJI, 

c. dokonanie PŁATNOŚCI. 

4. ORGANIZATOR umożliwia UŻYTKOWNIKOWI otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, oraz informacji na temat ORGANIZATORA i innych partnerów handlowych za pomocą wiadomości e-mail lub SMS.

5. W celu uzyskania informacji i wiadomości, o których mowa w § 3 wymagana jest zgoda UŻYKOWNIKA na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem SERWISU.

6. UŻYTKOWNIK może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji w ramach subskrypcji, przez jedną z następujących możliwości: 

a. kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości e-mail, 

b. przesłanie wiadomości email z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji do BOK, 

c. skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w SERWISIE, 

d. edycje zgody w PANELU KLIENTA. 

§ 4. WARUNKI ZAKUPU IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Warunki zawarcia Umowy 

1. Katalogi i inne informacje pisemne ORGANIZATORA, a także informacje podane w SERWISIE stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia UMOWY i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Wola zawarcia UMOWY przez UŻYTKOWNIKA następuje każdorazowo poprzez łączne spełnienie poniższych warunków: 

a. zapoznanie się UŻYTKOWNIKA z ofertą zawartą w SERWISIE, 

b. złożenie REZERWACJI w SYSTEMIE, 

c. potwierdzenie szczegółowego zapoznania się z UMOWĄ wraz z wszystkimi załącznikami oraz akceptacja w imieniu swoim oraz wszystkich UCZESTNIKÓW ujętych w UMOWIE, 

d. dokonanie płatności. 

3. Zawarcie Umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych, (o ile małoletni wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego). 

4. Za poprawność podanych danych osobowych UCZESTNIKÓW oraz poprawność wybranych przez UŻYTKOWNIKA w SYSTEMIE REZERWACJI parametrów IMPREZY odpowiada w pełni UŻYTKOWNIK. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji  UMÓW, jeżeli wynikają one z błędnie podanych przez UŻYTKOWNIKA danych osobowych oraz parametrów IMPREZY. 

Płatność 

5. UŻYTKOWNIK ma możliwość wybrania następujących form płatności: 

a. Płatność odroczona 

i. Przelew tradycyjny; 

b. Płatność natychmiastowa 

i. Szybki przelew online; 

ii. karta kredytowa / płatnicza; 

6. W przypadku, gdy REZERWACJA jest zakładana w związku z okresową ofertą promocyjną lub w czasie krótszym niż 30 (trzydziestu) dni do terminu podróży, UŻYTKOWNIK ma obowiązek zapłaty pełnej ceny IMPREZY w dniu dokonania rezerwacji . 

7. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług (VAT). 

8. Cena za świadczenie usługi turystycznej powinna być uiszczona w całości nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo rozwiązania UMOWY z KLIENTEM, którego wpłaty nie zostaną przekazane na rzecz ORGANIZATORA w ustalonych terminach a także zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów rezygnacji zgodnie z WU. 

9. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania terminów płatności bez wezwania ze strony ORGANIZATORA. 

10. W przypadku, kiedy ostatni dzień terminu wpłaty wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy termin na dokonanie płatności ulega wydłużeniu do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu nie roboczym. 

Warunki rezygnacji z Rezerwacji 

11. Rezygnacja z REZERWACJI przed zawarciem UMOWY jest bezkosztowa i możliwa na podstawie dyspozycji przesłanej za pośrednictwem poczty e-mail, lub przez PANEL KLIENTA. Niedopełnienie formalności związanych z zawarciem UMOWY w wyznaczonym czasie jest jednoznaczne z rezygnacją z REZERWACJI. 

12. Rezygnacja z zawartej UMOWY wymaga pisemnego oświadczenia UCZESTNIKA. Oświadczenie należy wysłać za pośrednictwem poczty e-mail lub przez PANEL KLIENTA. 

13. Uczestnik może opcjonalnie dokupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (obejmujące także koszty wcześniejszego powrotu z IMPREZY) zapewniane przez ubezpieczyciela. Warunki ubezpieczenia są dostępne w SERWISIE. 

Inne postanowienia 

14. ORGANIZATOR informuje, iż obcokrajowcy, nieposiadający polskiego obywatelstwa, zobowiązani są do dopełnienia formalności wizowych we własnym zakresie. Informacje na temat procesu wizowania dla obcokrajowców można uzyskać w ambasadach i konsulatach. 

15. Mając na uwadze prawidłowe przeprowadzenie procesu zawarcia UMOWY oraz późniejszej jej realizacji, UŻYTKOWNIK powinien pozostawać w bieżącym kontakcie z ORGANIZATOREM przynajmniej przez jeden podany w ZAMÓWIENIU kanał komunikacji (telefon, adres e-mail). 

16. W przypadku konieczności kontaktu z UŻYTKOWNIKIEM lub UCZESTNIKIEM w sprawach dotyczących prawidłowej realizacji UMOWY, ORGANIZATOR podejmie co najmniej dwie próby kontaktu podjęte w odstępie 24 godzin  jednym z kanałów komunikacji (telefon, poczta e-mail). W przypadku nieudanego kontaktu z przyczyn leżących po stronie UŻYTKOWNIKA lub UCZESTNIKA, ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji UMOWY. 

17. Koszt połączenia z BOK zależy od cennika operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta UŻYTKOWNIK. ORGANIZATOR zaleca sprawdzenie przez UŻYTKOWNIKA cennika operatora telekomunikacyjnego z którego usług korzysta przed nawiązaniem połączenia z BOK. 

§ 5. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU I SYSTEMU REZERWACJI

1. Do prawidłowego działania SERWISU oraz udostępnionego w nim SYSTEMU REZERWACJI, niezbędne jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową, konto poczty elektronicznej oraz telefonu komórkowego zdolnego do odbierania wiadomości SMS. 

2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki UŻYTKOWNIKA w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce UŻYTKOWNIKA. 

3. Warunkiem niezbędnym do założenia REZERWACJI, jest ukończenie przez UŻYTKOWNIKA 18 lat. 

§ 6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. ORGANIZATOR nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu zakładania REZERWACJI, ilość dostępnych miejsc nie ulegnie zmianie. 

 

2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za: 

 

a. przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet UŻYTKOWNIKA, będących 

 

następstwem okoliczności niezależnych od ORGANIZATORA, 

 

b. wprowadzenie przez UŻYTKOWNIKA w REZERWACJI 

 

nieprawidłowych danych osobowych UCZESTNIKÓW; 

 

c. dokonany przez UŻYTKOWNIKA wybór IMPREZY, jak również za spełnienie przez niego lub UCZESTNIKÓW warunków do skorzystania z wybranej IMPREZY, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży, będące następstwem okoliczności niezależnych od ORGANIZATORA.  

 

3. Realizację ochrona danych osobowych, polityki prywatności i cookies określa dokument Polityka Prywatności dostępny w SERWISIE. 

 

4. Wszelkie dane podawane przez UŻYTKOWNIKA w procesie składania ZAMÓWIENIA w SYSTEMIE REZERWACJI przesyłane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, szyfrowanego co najmniej 256-bitowymkluczem. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie składania ZAMÓWIENIA są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez SYSTEM REZERWACJI rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. ORGANIZATOR zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego REGULAMINU. Zmiany REGULAMINU dokonywane będą przez ORGANIZATORA poprzez każdorazowe powiadomienie UŻYTKOWNIKÓW za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (e-mail) oraz publikację treści REGULAMINU w SERWISIE. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają postanowienia niniejszego REGULAMINU. 

3. ORGANIZATOR informuje UŻYTKOWNIKÓW o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego UŻYTKOWNIK może wystąpić do podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania pozasądowego. W szczególności jest to rzecznik praw konsumenta oraz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Szczegółowa lista podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

4. REGULAMIN obowiązuje od dnia 20.05.2019 r.