Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ:

Organizatorem kursów i obozów kitesurfingowych jest Board and Kite sp. zoo (numer KRS: 0000665559), zwany dalej: Board and Kite.
Osoba fizyczna rezerwująca kurs kitesurfingowy lub obóz zwana jest dalej Kursantem.
1. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja niniejszego regulaminu. 
2. Kurs jest płatny z góry pierwszego dnia. W przypadku wcześniej zarezerwowanego kursu dopłata do zaliczki następuję w dniu rozpoczęcia szkolenia.
3. Kursant zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia 10 minut przed umówioną lekcją.
4. Kursant zobowiązany jest do umówienia się na kolejne zajęcia z instruktorem w biurze.
5. Niewykorzystane godziny zajęć wynikające z braku warunków szkoleniowych można wykorzystać w innym dowolnym terminie – zasada ta nie dotyczy kite weekendów, obozów studenckich, majówki i czerwcówki.
6. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (środków odurzających) oraz przyjmowania tego typu środków podczas szkolenia.
7. Przystąpienie kursanta do zajęć zwalnia instruktora z odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie kursanta, o ile nie stwierdza się uchybień związanych z bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.
8. Uczestnik szkolenia może odmówić wykonywania ćwiczeń zalecanych przez instruktora. W takim wypadku instruktor nie ponosi odpowiedzialności, z tytułu jakiekolwiek szkody na osobie kursanta powstałej podczas zajęć.
9. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do stosowania kamizelki asekuracyjnej oraz kasku ochronnego niezależnie od wieku oraz poziomu zaawansowania. Niestosowanie wymienionego sprzętu asekuracyjnego zwalnia instruktora i Board and Kite z odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobie kursanta.
10. Uczestnik szkolenia może wykonywać jedynie ćwiczenia zatwierdzone przez instruktora.
11. W przypadku niedyspozycji lub ograniczeń uczestnik szkolenia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania instruktora, który zobowiązany jest przerwać zajęcia.
12. Kursant zobowiązany jest sprawdzić, czy sprzęt dostosowany jest do jego umiejętności, oraz czy jest sprawny technicznie. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub problemu technicznego kursant zobowiązany jest poinformować o tym fakcie instruktora lub innego pracownika Board and Kite. W przypadku zauważenia usterki technicznej i niepoinformowaniu o tym fakcie obsługi szkółki, Board and Kite nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wadliwym sprzętem.
13. Uczestnik szkolenia jest bezwzględnie zobowiązany do każdorazowego informowania o wejściu na wodę i powrocie na ląd instruktora lub pracownika Board and Kite. W przypadku zaniedbania tego obowiązku uczestnik zostanie obciążony kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
14. Z chwilą otrzymania przez uczestnika szkolenia sprzętu, ponosi on materialną odpowiedzialność za jego zgubienie lub zniszczenie wynikające z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.
15. Szkoła Board and Kite nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w szkoleniach organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem sportowym.
16. Na okres trwania szkolenia, każdy kursant zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć.
17. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w szkoleniach organizowanych przez Board and Kite możliwe jest w przypadku pełnej akceptacji niniejszego regulaminu przez rodzica lub prawnego opiekuna. Na rodzicu lub prawnym opiekunie spoczywa obowiązek ubezpieczenia nieletniego od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji powstałych podczas zajęć.
18. Kursant jest zobowiązany do poinformowania pracownika biura szkółki lub instruktora o ewentualnych problemach zdrowotnych (np. padaczka) oraz przebytych kontuzjach.
19. Reklamacje usług prosimy składać listownie na adres siedziby Board and Kite.
20. Kursant wyraża zgodę w związku z art. 23 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z Nr 101, z dn 06.07.2002 poz. 926) na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Board and Kite. Kursant wyraża zgodę na wykorzystywanie bez wynagrodzenia przez Board and Kite zdjęć utrwalonych podczas imprezy turystycznej w celach marketingowych i tym samym publikację swojego wizerunku utrwalonego na tych zdjęciach. Wykorzystywanie zdjęć będzie polegało na publikacji ich na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Board and Kite.
21. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji kursu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.

REGULAMIN BAZY NOCLEGOWEJ:

1. Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych i korzystania z usług w Hostelu. Dokonanie rezerwacji lub zameldowania jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hostelu.
3. Miejsca w Hostelu wynajmowane są na doby.
4. Doba hostelowa zaczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 12.00 dnia następnego. Jeśli Gość nie wymelduje się do godz. 12.00 zostanie obciążony kosztem kolejnego noclegu.
5. Meldowanie odbywa się w godzinach od 08:00 do 21:00. W przypadku przyjazdu po godz. 22:00, należy skontaktować się telefonicznie z obsługą Hostelu.
6. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
7. Pobyt w hostelu odbywa się na podstawie zgłoszonych z wyprzedzeniem rezerwacji lub bezpośrednio w momencie zakwaterowania.
8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość Hostelu powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin pobytu. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.
9. W przypadku dokonania rezerwacji i niepojawienia się Gościa w zadeklarowanym terminie przyjazdu, Hostel zastrzega sobie prawo do zatrzymania zadatku w całości oraz anuluje rezerwację, chyba że Strony umówią się inaczej.
10. Ceny obowiązujące w hostelu podane są w walucie polskiej. Płatności w hostelu dokonuje w walucie polskiej gotówką.
11. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonania rezerwacji.
12. Gość dokonując rezerwacji zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w celu potwierdzenia rezerwacji. Brak zapłaty w wyznaczonym przez Hostel terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji.
13. Przedpłata dokonywana jest w formie zadatku, niezależnie od tego co Gość wpisze w tytule przelewu.
14. Wpłacony zadatek podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy Gość powiadomi Hostel o rezygnacji z rezerwacji co najmniej 7 dni przed planowanym przybyciem.
15. W przypadku nieprzybycia Gościa w zaplanowanym terminie, skrócenia pobytu, rezygnacji z rezerwacji, odmowy zameldowania Gościa z przyczyn podanych w regulaminie, opłat wniesionych za dobę hostelową, oraz wpłaconych zadatków nie zwracamy.
16. Najpóźniej w momencie zameldowania Gość jest zobowiązany zapłacić całą należną kwotę za pobyt w Hostelu. W przypadku, kiedy został wpłacony zadatek, będzie to kwota po odliczeniu wpłaconego zadatku.
17. Płatności za usługi dodatkowe, nieobjęte rezerwacją, dokonuje się przy ich zamawianiu.
18. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Gościa zgłoszona przy zameldowaniu. Dane do faktury należy podać przy dokonywaniu rezerwacji i zameldowaniu. Faktura wystawiana jest do 7 dni roboczych po dokonaniu płatności za pobyt na podstawie paragonu. Po upływie powyższych terminów, lub nie spełnieniu warunków, Hostel odmówi wystawienia faktury.
19. Na terenie hostelu, w tym – w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych
20. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hostelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
21. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
22. Hostel nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rzeczy prywatne Gościa wniesione do Hostelu i pozostawione bez opieki. Hostel nie bierze rzeczy Gościa na przechowanie.
23. Każdy Gość Hostelu bierze odpowiedzialność za siebie oraz swoje rzeczy osobiste.
24. Wszelkie spory związane z realizacją umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie Sąd miejscowy właściwy dla siedziby Hostelu.
25. Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.
26. Prawem właściwym do sporów pomiędzy hostel a Gościem jest prawo polskie.
27. W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem regulaminu z języka polskiego na język obcy nadrzędnym jest polska wersja regulaminu.
28. Hostel zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.